Dechra
Vetoryl 10 mg pro psy 30 tobolek

Pro léčbu hypofýza-nadledviny a závislé závislé hyperadrenokorticismus (Cushingova nemoc a syndrom) u psů

Vyžadován předpis* (platí výjimka)

Důležité informace!  ()

Následující text byl automaticky přeložen službou Google Translate. Uvedené informace nemusí být zcela srozumitelné a text může obsahovat chyby a nedůvěryhodné informace.
Náš redakční tým v současné době převádí všechna data do vašeho jazyka. Veškerý obsah a informace o výrobcích budou brzy k dispozici ve vašem jazyce.
Děkujeme Vám za trpělivost a pochopení.

Vetoryl 10 mg Tvrdá tobolka pro psy

2. kvalitativní a kvantitativní složení Vetoryl

1 kapsle obsahuje:
Léčivá látka: trilostan 10 mg

Pomocné látky:
Oxid titaničitý (E171) 0,942 mg
oxid železitý (žlutá) (E172) 0,035 mg
Oxid železitý (černá) (E172) 0,532 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. Léková forma z Vetoryl

Tvrdá tobolka.
Ivory tělo a černý uzávěr s pevností kapsle vytištěné na těle kapsle.

4. Klinické Údaje o Vetoryl

4.1 Cílové druhy zvířat

Psi.

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

U psů: Pro léčbu hypofýza-nadledviny a závislé závislé hyperadrenokorticismus (Cushingova nemoc a syndrom).

4.3 Kontraindikace

Nepoužívat u zvířat trpících primárním onemocněním jater a / nebo ledvin.
Nepoužívat u psů s hmotností nižší než 3 kg.
Nepoužívejte tam, kde je podezření na přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli z pomocných látek.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Přesná diagnóza hyperadrenokorticismus je zásadní.
Tam, kde není zřejmá odpověď na léčbu, diagnóza by měla být přehodnocena. Zvyšování dávky může být nezbytná.
Veterináři by si měli uvědomit, že psi s hyperadrenokorticismus jsou vystaveni zvýšenému riziku vzniku pankreatitidy. Toto riziko může nesnižuje po léčbě trilostan.

Zvláštní opatření pro použití

i) Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vzhledem k tomu, většina případů hyperadrenokorticismus jsou diagnostikovány u psů ve věku 10 mezi - 15 let, další patologické procesy jsou často přítomny. Je zvláště důležité pro screening pouzdra na primárním jaterním onemocněním a renální insuficience, dokud je přípravek kontraindikován v těchto případech.
Následné pečlivé sledování průběhu léčby by mělo být provedeno. Zvláštní pozornost by měla být věnována jaterních enzymů, elektrolytů, močoviny a kreatininu.
Přítomnost diabetes mellitus a hyperadrenokorticismus dohromady vyžaduje specifické monitorování.
V případě, že pes byl předtím léčeni mitotan, jeho funkce nadledvin bude snížen. Zkušenosti v oboru naznačuje, že interval nejméně jeden měsíc by měla uplynout mezi ukončením mitotanu a zavedení trilostan. Pečlivé sledování funkce nadledvin se doporučuje, protože psi mohou být citlivější k účinkům trilostan.
Přípravek by měl být používán s extrémní opatrností u psů s anémií jako další snižování objemu balené buněk a hemoglobinu může nastat. by měly být prováděny pravidelné monitorování.

ii) Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Trilostan může snížit syntézu testosteronu a má vlastnosti anti-progesteronu. Ženy, které jsou těhotné nebo mají v úmyslu otěhotnět, by se měly vyhnout manipulaci s kapslí.
Umyjte si ruce mýdlem a vodou po náhodné expozice a po použití.
Obsah kapslí může způsobit podráždění kůže a očí a senzibilizaci. Nedělí nebo otevřené tobolky: v případě náhodného rozbití kapsle a kontaktu granulí s očima nebo kůží, okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.
Lidé se známou přecitlivělostí na trilostan nebo některou z pomocných látek by se měli vyhnout kontaktu s přípravkem.
V případě náhodného požití vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo krabičku praktickému lékaři.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Syndrom kortikosteroidy odnětí nebo hypocortisolaemia je třeba odlišovat od hypoadrenokorticismu vyhodnocením sérových elektrolytů.
Příznaky spojené s iatrogenní hypoadrenokorticismu, včetně slabost, letargie, anorexie, zvracení a průjem se mohou vyskytnout, zvláště je-li monitorování není dostatečná (viz 4.9). Příznaky jsou obvykle reverzibilní během variabilní období po vysazení léčby. Akutní Addisonian krize (kolaps) může dojít také (viz 4.10). Letargie, zvracení, průjem a anorexie byly pozorovány u psů léčených trilostan při neexistenci důkazů o hypoadrenokorticismu.
Tam byly příležitostné ojedinělé případy adrenální nekrózy v ošetřených psů, které mohou vyústit v hypoadrenokorticismu.
Subklinická renální dysfunkce může být odhalen zpracováním s produktem.
Léčba může odhalit artritidu díky redukci endogenních kortikosteroidů úrovních.
Malé množství byly hlášeny náhlé smrti během léčby.
Ostatní mírné, vzácné, nežádoucí účinky zahrnují ataxii, hypersalivace, nadýmání, svalový třes a kožní změny.

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívat u březích a laktujících fen nebo u jakýchkoli zvířat určených k chovu.

4.8 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Možnost interakcí s jinými léčivými přípravky nebylo specificky studováno. Vzhledem k tomu, že hyperadrenokorticismus se objevuje u starších psů, mnoho být současně užívají léky. V klinických studiích nebyly pozorovány žádné interakce.
Riziko hyperkalemie vyvolávání by mělo být zváženo, pokud trilostan se používá ve spojení s diuretik šetřících draslík nebo inhibitory ACE. Současné užívání těchto léků by měly být podrobeny analýze rizik a přínosů u veterinárního lékaře, protože tam bylo několik zpráv o úmrtí (včetně náhlé smrti) u psů při léčbě souběžně s trilostan a ACE inhibitory.

4.9 Podávané množství a způsob podání

Perorálně, jednou denně, s jídlem.
Počáteční dávka pro léčbu je přibližně 2 mg / kg, na základě dostupných kombinacích velikosti kapsle.
Titrovat dávku podle individuální odpovědi, jak je stanoveno monitorováním (viz níže). Je-li požadováno zvýšení dávky, použití kombinace velikostí kapsle pomalu zvyšovat jednou denní dávku. Široký rozsah velikostí kapsle umožňuje optimální dávkování pro jednotlivé psa. Podávejte nejnižší dávku potřebnou ke kontrole klinických příznaků.

Nakonec, pokud nejsou příznaky dostatečně kontrolovány za celou dobu 24 hodin mezi dávkami, uvažovat o zvýšení celkové denní dávky až o 50% a rozdělovat to rovným dílem mezi dávkami ráno a večer.
Nedělí nebo otevřít kapsle.
Malý počet zvířat může vyžadovat dávky výrazně vyšší než 10 mg na kg tělesné hmotnosti za den. V těchto situacích by měla být prováděna vhodným doplňujícím monitoring.

monitoring
Vzorky se odebírají pro biochemii (včetně elektrolytů) a ACTH stimulační test před zahájením léčby a pak na 10 dní, 4 týdny, 12 týdnů a poté každé 3 měsíce, po prvotní diagnózy a po každé úpravě dávky. Je nezbytné, aby ACTH stimulační testy provedeny 4 - 6 hodin po aplikaci, aby byl přesně interpretaci výsledků. Dávkování v dopoledních hodinách je vhodnější, protože to umožní, aby váš veterinář provádět monitoring testy 4-6 hodin po podání dávky. Pravidelné posuzování klinický průběh choroby by mělo být také v každém z výše uvedených časových bodech.

V případě non-stimulační ACTH stimulačním testu během monitorování, léčba by měla být ukončena po dobu 7 dní a potom znovu zahájena v nižší dávce. Po dalších 14 dnů na ACTH stimulační test opakovat. Pokud je výsledek stále non-stimulační, přerušte léčbu, dokud klinické příznaky hyperadrenokorticismu opakovat. jeden měsíc po opětovném zahájením léčby na ACTH stimulační test opakovat.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Předávkování může vést k příznakům hypoadrenokorticismu (letargie, nechutenství, zvracení, průjem, kardiovaskulární příznaky, kolaps). Nebyly zjištěny žádné úmrtnost po chronickém podávání 36 mg / kg na zdravých psů, avšak úhyn lze očekávat v případě podávání vyšších dávek psům s hyperadrenokorticismu.
Neexistuje žádné specifické antidotum pro trilostan. Léčba by měla být stažena a podpůrná léčba, včetně kortikosteroidů, korekce nerovnováha elektrolytů a tekutin mohou být uvedena v závislosti na klinických příznacích.
V případě akutního předávkování, vyvolávat zvracení následuje podání aktivního uhlí může být prospěšná.
Jakákoliv iatrogenní adrenokortikální insuficience je obvykle rychle obrácen po ukončení léčby. Avšak u malého procenta psů, může být prodloužena účinky. V návaznosti na jednom týdnu vysazení léčby trilostan je, léčba by měla být obnovena v sazby snížené dávky.

4.11 Ochranná lhůta

Nedá se použít.

5. farmakologické vlastnosti Vetoryl

Farmakoterapeutická skupina: Antiadrenal přípravky
Vet kód ATC: QH02CA01.

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Trilostan selektivně a reverzibilně inhibuje enzymatický systém 3 beta-hydroxysteroid izomerázy, a tím blokuje produkci kortizolu, kortikosteronu a aldosteronu. Při léčbě hyperadrenokorticismus, že snižuje produkci glukokortikoidů a mineralokortikoidů steroidů v kůře nadledvin. Cirkulující koncentrace těchto steroidů se tak sníží. Trilostan také antagonizuje aktivitu exogenní adrenokortikotropního hormonu (ACTH). Nemá žádný přímý vliv na buď na centrální nervový systém a kardiovaskulární systém.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické údaje u psů prokázaly velkou interindividuální variabilitu. Ve farmakokinetické studii u laboratorních bíglů, AUC pohybovala v rozmezí od 52 do 281 mikrogramů / ml / min u krmených psů a od 16 do 175 mikrogramů / ml / min u lačných psů. Obecně trilostan je rychle odstraněn z plazmy s koncentrací v plazmě dosažení maxima v rozmezí od 0,5 až 2,5 hodiny a při návratu na základní hodnotu téměř o šesti až dvanácti hodin po podání. Primární aktivní metabolit trilostan, ketotrilostane následuje podobný vzor. Kromě toho neexistuje žádný důkaz, že trilostan nebo jeho metabolity nahromaděné s časem. Orální studie biologická dostupnost u psů prokázaly, že trilostan byl absorbován ve větší míře po podání s jídlem.
Trilostan bylo prokázáno, že se vylučuje především v trusu u krys, což naznačuje biliární exkreci jako hlavní metabolické dráhy. U opic, trilostan je vylučován ve stejném množství stolicí a močí. Výsledky ukázaly, že trilostan je rychle a dobře absorbován z gastrointestinálního traktu v obou potkanů ​​a opic, a že se hromadí v nadledvinkách krysy.

6. Farmaceutické Údaje o Vetoryl

6.1 Seznam pomocných látek

kukuřičný škrob
monohydrát laktózy
stearát hořečnatý

Obal tobolky:
Želatina Oxid titaničitý (E171)
Oxid železitý (žlutá) (E172)
Oxid železitý (černá) (E172)

Šedá barva:
Oxid titaničitý (E171)
Oxid železitý (černá) (E172)
Šelak

6.2 Inkompatibility

Nejsou známy

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 ° C.
Udržujte blistru v krabičce.

48.70
Objednejte mezi 15h 10m 12s (do 12:00)
A obdržíte svou objednávku
v pátek 21 června
LETECKÁ PŘEPRAVA

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, také kupují: