Boehringer Ingelheim
Semintra 4 mg / ml perorální roztok pro kočky 30 ml

Snížení proteinurie spojené s chronickým onemocněním ledvin u koček

Vyžadován předpis* (platí výjimka)

Důležité informace!  ()

Následující text byl automaticky přeložen službou Google Translate. Uvedené informace nemusí být zcela srozumitelné a text může obsahovat chyby a nedůvěryhodné informace.
Náš redakční tým v současné době převádí všechna data do vašeho jazyka. Veškerý obsah a informace o výrobcích budou brzy k dispozici ve vašem jazyce.
Děkujeme Vám za trpělivost a pochopení.

Semintra 4 mg / ml perorální roztok pro kočky

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml obsahuje

aktivní látka
Telmisartan 4 mg

Pomocné látky:
Benzalkonium chlorid 0,1 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Perorální roztok.
Čirá, bezbarvá až nažloutlá viskózní roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

kočky

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Snížení proteinurie spojené s chronickým onemocněním ledvin (CKD) u koček.

4.3 Kontraindikace

Nepoužívat během březosti a laktace (viz bod 4.7).
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na kteroukoli z pomocných látek.

4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Žádný.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Bezpečnost a účinnost telmisartanu nebyla testována u koček mladších 6 měsíců. Je dobré lékařské praxe je nutno sledovat krevní tlak koček léčených Semintra , které jsou pod narkózou.
Vzhledem ke způsobu působení veterinárního léčivého přípravku se mohou vyskytnout přechodná hypotenze. Symptomatická léčba, např terapie tekutin, by měly být poskytnuty v případě jakýchkoliv klinických příznaků hypotenze.
Jak je známo z látek působících na renin-angiotensin-aldosteron (RAAS), může dojít k mírnému snížení počtu červených krvinek. počet červených krvinek by měly být během léčby sledovány.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
V případě náhodného pozření, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
Vyhněte se kontaktu s očima. V případě náhodného kontaktu s očima, vypláchněte oči vodou.
Po použití si umyjte ruce.
Těhotné ženy by měly věnovat zvláštní péči, aby se zabránilo kontaktu s přípravkem, neboť látky působící na RAAS, jako receptorů pro angiotensin blokátory (ARB) a inhibitory ACE (ACEI), bylo zjištěno, že vliv na nenarozené dítě v průběhu těhotenství u lidí.

Lidé s přecitlivělostí na telmisartan nebo jiných sartanů / ARB by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Následující mírné a přechodné gastrointestinální příznaky Vzácně byly pozorovány v klinické studii (v sestupném pořadí frekvence): mírné a přerušované regurgitaci, zvracení, průjem nebo řídká stolice.

Zvýšené hladiny jaterních enzymů byly velmi zřídka pozorovány a hodnoty normalizují během několika dnů po ukončení léčby.

Efekty přiřaditelné k farmakologické aktivitě přípravku pozorované v doporučené léčebné dávky zahrnovala snížení krevního tlaku a snížení počtů červených krvinek.

Četnost výskytu nežádoucích účinků je definována podle následujícího pravidla:
Velmi časté (více než 1 z 10 zvířat, která vykazují nežádoucí účinky v průběhu jednoho ošetření)
časté (více než 1, ale méně než 10 zvířat ze 100 zvířat)
Méně časté (více než 1, ale méně než 10 zvířat z 1000 zvířat)
vzácné (více než 1, ale méně než 10 zvířat z 10.000 zvířat)
velmi vzácné (méně než 1 zvíře z 10.000 zvířat včetně izolovaných případů).

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Bezpečnost Semintra nebyla prokázána u chovných, březích nebo laktujících koček. Nepoužívejte během březosti nebo laction (viz bod 4.3).

4.8 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Během souběžné léčby amlodipinem v doporučené dávce nebyly pozorovány žádné klinické známky hypotenze.

4.9 Podávané množství a způsob podání

Perorální podání.

Doporučená dávka je 1 mg telmisartanu / kg tělesné hmotnosti (0,25 ml / kg tělesné hmotnosti).
Produkt má být podávána jednou denně přímo do tlamy, nebo s malým množstvím potravy. Semintra je perorální roztok a je dobře přijat většinou koček.

Roztok se podává za použití odměrné stříkačky přiložené v balení. Stříkačka je připojena k lahvičce a má kg živé hmotnosti měřítku.

Po podání veterinárního léčivého přípravku v blízkosti láhev pevně víčkem, umýt odměrnou stříkačku s vodou a nechat uschnout.
Aby nedošlo ke kontaminaci, použijte přiložený stříkačku pouze za účelem správy Semintra .

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Po podání až do 5-násobku doporučené dávky po dobu 6 měsíců žádné nežádoucí účinky byly pozorovány jiné než ty, které jsou uvedeny v bodě 4.6.

Podávání přípravku při předávkování (do 5-násobku doporučené dávky po dobu 6 měsíců) vedlo ke zřetelnému snížení krevního tlaku, snížení počtu červených krvinek (účinky související s farmakologickou aktivitou produktu) a zvýšení močoviny v krvi dusík (BUN). Tyto účinky jsou nepravděpodobné, které je třeba dodržovat při klinických podmínkách.
Avšak v případě, že přechodná hypotenze vyskytne, symptomatická léčba, např tekutin, by měly být poskytnuty.

4.11 Ochranná lhůta

Nedá se použít.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: antagonisté angiotenzinu II, prostý, telmisartan
ATCvet kód: QC09CA07

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Telmisartan je perorálně účinný a specifický antagonista receptoru angiotenzinu II (typ AT1), která způsobí, že na dávce závislý pokles středního arteriálního krevního tlaku u savců, včetně kočky. V klinické studii u koček s chronickým onemocněním ledvin, snížení proteinurie bylo pozorováno během prvních 7 dní po zahájení léčby.

Vytěsňuje angiotenzin II z jeho vazebného místa na subtypu receptoru AT1. Telmisartan se selektivně váže na receptor AT1 a nevykazuje afinitu k ostatním receptorům, včetně AT2 a ostatních méně charakterizovaných receptorů AT. Stimulace receptoru AT 1 je odpovědná za patologické účinky angiotenzinu II v ledvinách a dalších orgánech spojených s angiotensinu II, jako je například vasokonstrikce, retence sodíku a vody, zvýšené syntézy aldosteronu a remodelace orgánů. Účinky spojené se stimulací receptoru AT2, jako je vazodilatace, natriurézu a inhibice růstu buněk nevhodné nejsou potlačeny. Receptor Vazba je dlouhodobý vzhledem k pomalé disociaci telmisartanu z receptorového vazebného místa AT1. Telmisartan nevykazuje žádnou částečnou agonistickou aktivitu na receptor AT1 typu.

Hypokalémie je spojena s chronickým onemocněním ledvin, ale telmisartan nemá vliv na vylučování draslíku, jak je uvedeno v klinické terénní studii u koček.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Vstřebávání
Po perorálním podání 1 mg / kg tělesné hmotnosti telmisartanu na kočky, plazmové koncentrace v čase křivky výchozí sloučeniny jsou charakterizovány rychlou absorpcí, s maximální plazmatické koncentrace (Cmax) dosažené po 0,5 hodinách (tmax). U obou Cmax hodnoty a AUC hodnoty, dávka úměrně velikosti dávky v rozmezí od 0,5 mg / kg až 3 mg / kg byla pozorována. Jak je stanoveno AUC, spotřeba potravy neovlivňuje celkovou míru absorpce telmisartanu. Telmisartan je vysoce lipofilní a má rychlou kinetiku propustnosti membrány, což umožňuje snadnou distribuci do tkání. Žádný významný vliv pohlaví byl viděn.
Žádné klinicky významná akumulace nebyla pozorována při opakovaném podávání jednou denně po dobu 21 dnů. Bylo zjištěno, že absolutní biologická dostupnost po perorálním podání, aby bylo 33%.

Rozdělení
In vitro studie u člověka, psa, myši a krysy plazma ukázaly vazbu na vysoké plazmatické bílkoviny
(> 99,5%), především na albumin a alfa-1-kyselý glykoprotein.

Metabolismus
Telmisartan se metabolizuje konjugací na glukuronid výchozí látky. Žádná farmakologická aktivita byla prokázána pro konjugát. Ze studií in vitro a in vivo studie s ex kočičí jaterních mikrosomech lze dospět k závěru, že telmisartan je účinně glukuronidován u koček. Glukuronidaci vedlo k vytvoření 1-O-acylglukuronid metabolitu telmisartanu.

Odstranění
Terminální eliminační poločas (t 1/2) se pohybovala od 7,3 hodiny na 8,6 hodiny, s průměrnou hodnotou
7,7 hodiny. Po orálním podání se telmisartan téměř výhradně vylučuje stolicí hlavně v nezměněné podobě.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

benzalkonium chlorid
hydroxyethylcelulosa
hydroxid sodný (k úpravě pH)
Kyselina chlorovodíková (k úpravě pH)
maltitol
čištěná voda

6.2 Inkompatibility

Vzhledem k absenci studií kompatibility se tento veterinární léčivý přípravek nesmí být smíchán s žádnými dalšími veterinárními přípravky.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu (30 ml nebo 100 ml): 3 roky Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 6 měsíců

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

33.50
Objednejte mezi 22h 9m 14s (do 12:00)
A obdržíte svou objednávku
v pátek 28 června
LETECKÁ PŘEPRAVA

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, také kupují: