Virbac
Equimax perorální gel pro koně 7,49 g

Pro léčbu smíšených cestode a hlísticemi nebo členovci parazitární onemocnění, kvůli dospělým a nezralých hlístic, plicními, boty a tasemnic u koní

Vyžadován předpis* (platí výjimka)

Důležité informace!  ()

Následující text byl automaticky přeložen službou Google Translate. Uvedené informace nemusí být zcela srozumitelné a text může obsahovat chyby a nedůvěryhodné informace.
Náš redakční tým v současné době převádí všechna data do vašeho jazyka. Veškerý obsah a informace o výrobcích budou brzy k dispozici ve vašem jazyce.
Děkujeme Vám za trpělivost a pochopení.

Equimax perorální gel pro koně

2. KVALITATIVNÍ a kvantitativní složení Equimax

Každý gram obsahuje Equimax

Účinné látky
Ivermectin 18,7 mg
Praziquantel 140,3 mg

Pomocné látky
Oxid titaničitý (E171) 20 mg
Propylenglykol 731 mg

Pro úplný seznam excipents viz bod 6.1

3. léková forma Equimax

Perorální gel.

4. KLINICKÉ ÚDAJE O Equimax

4.1 Cílové druhy zvířat

Koně.

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Pro léčbu smíšených cestode a hlísticemi nebo členovci parazitární onemocnění, kvůli dospělé a nezralých hlístic, plicními, boty a tasemnic u koní:

hlístice
Velkoplošné strongyle:
Strongylus vulgaris (dospělci a arteriální larvy)
Strongylus edentatus (dospělci a L4 tkáňová larvální stadia)
Strongylus equinus (dospělé)
Triodontophorus spp. (dospělý)

Small-strongyle:
Cyathostomum:. Cylicocyclus spp, Cylicostephanus spp, Cylicodontophorus spp, Gyalocephalus spp.,. (Pro dospělé a non-inhibované slizniční larvy).

Parascaris: Parascaris equorum (dospělci a larvy).

Oxyuris: Oxyuris equi (larvy).

Trichostrongylus: Trichostrongylus axei (pro dospělé).

Strongyloides: Strongyloides westeri (pro dospělé).

Habronema: Habronema spp. (dospělý),

Onchocerca: Onchocerca spp. microfilariae tj kožní onchocerkóza

Lungworm: Dictyocaulus arnfieldi (dospělci a larvy).

Cestodes (tasemnice): Anoplocephala perfoliata, Anoplocephala Magna, Paranoplocephala mamillana.

Dvoukřídlého hmyzu: Gasterophilus spp. (Larvy)

Jako tasemnice napadení je nepravděpodobné, že dojde u koní než dvou měsíců věku, léčba hříbat mladších než se nepovažuje za nutné.

4.3 Kontraindikace

Nepoužívejte u hříbat do 2 týdnů věku.

Nepoužívejte u klisen, jejichž mléko je pro lidskou spotřebu.

Nepoužívat u koní se známou přecitlivělostí na účinných látek nebo na kteroukoli další složku

4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Produkt lze bezpečně používat v hřebců.

Je třeba dbát, aby se zabránilo tyto postupy, protože zvyšují riziko vzniku rezistence a mohly by v konečném důsledku vést k neúčinné terapii:
Příliš časté a opakované použití anthelmintik ze stejné třídy, po delší časové období.
Poddávkování, což může být způsobeno nižší živé hmotnosti, chybné podávání přípravku, nebo nedostatečné kalibrace dávkovacího zařízení (pokud existuje).
Podezřeních na klinické případy rezistence na anthelmintika by měly být dále zkoumány vhodnými testy (např fekální počtu vajíček test Reduction). Pokud jsou výsledky testu (ů) potvrzují rezistenci na konkrétní anthelmintikum, je třeba použít anthelmintikum patřící do jiné farmakologické třídy a mají jiný mechanismus účinku.

Odolnost vůči ivermectinu (avermectin) byla zaznamenána u Parascaris equorum u koní v řadě zemí, včetně EU. Proto se užívání tohoto přípravku by měla být založena na místní (regionální farmy) epidemiologických informací o citlivosti hlístic a doporučení, jak omezit další selekci rezistence na anthelmintika.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Avermektiny nemusí být dobře snášeny všech necílové druhy. Případy nesnášenlivosti jsou hlášeny u psů, zejména kolií, stará angličtina Ovčáci a příbuzná plemena či křížence, a také v želvy a želvy.

Psi a kočky by nemělo být dovoleno, aby spolknout rozlité pasty nebo přístup k použité stříkačky z důvodu možných nežádoucích účinků spojených s toxicitou ivermektinu.

Parazitární rezistence k určité skupině anthelmintik může vzniknout po častém, opakovaném používání anthelmintika z téže skupiny.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Po použití umýt ruce (být jisti, že nemůže dojít k jejich kontaminaci očí).
Vyhnout se kontaktu s očima. V případě náhodného kontaktu opláchněte dostatečným množstvím vody. V případě podráždění očí vyhledejte lékařskou pomoc.
Nejezte, nepijte a nekuřte při manipulaci s tímto výrobkem.
V případě náhodného požití vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři příbalovou informaci tak, že ví, co jste užil.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Koně nošení těžkých infekcí Onchocerca mikrofilárií zažili takové reakce jako otok a svědění po léčbě. Předpokládá se, že tyto reakce jsou výsledkem zničení velkého počtu mikrofilárií.

V případě velmi vysokých úrovní napadení, zničení parazitů, může dojít k mírné přechodné koliky a řídké výkaly v ošetřované koně.

Kolika, průjem a anorexie byly zaznamenány u lišit vzácných případech po léčbě, a to zejména v případě, že je těžké břemeno červ.

Ve velmi vzácných případech alergické reakce, jako je hypersalivace, jazykový edém a kopřivka, tachykardie, přetížených sliznice a podkožní edém byly hlášeny po léčbě tímto přípravkem.

Veterinární lékař by měl být konzultován, pokud přetrvávají tyto příznaky.

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Produkt lze bezpečně používat u klisen v průběhu celého období těhotenství a období kojení.

4.8 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nejsou známy.

4.9 Podávané množství a způsob podání

Dávkování
Jednorázovém podání.
200 g ivermektinu a 1,5 mg praziquantelu na kg tělesné hmotnosti, odpovídající 1,07 g pasty na 100 kg živé hmotnosti.

Pro zajištění podání správné dávky by měla být hmotnost zvířete stanovena co nejpřesněji; přesnost dávkovacího zařízení by měla být označena jako poddávkování může vést ke zvýšenému riziku rozvoje rezistence na protihlístových léčiv.

Do 100 kg: 1.070 g
101-150 kg: 1,605 g
151-200 kg: 2,140 g
201-250 kg: 2,675 g
251-300 kg: 3,210 g
301-350 kg: 3,745 g
351-400 kg: 4,280 g
401-450 kg: 4.815
451-500 kg: 5,350 g
501-550 kg: 5,885 g
551-600 kg: 6,420 g
601-650 kg *: 6,955 g
651-700 kg *: 7,490 g

* Týká se 7.49g stříkačku jen

První divize dodává dostatek pasty k léčbě 100 kg.
Každé následné rozdělení stříkačka dodává dostatek pasty k léčbě odpovídající 50 kg tělesné hmotnosti. Stříkačku je třeba přizpůsobit vypočítané dávce nastavením kroužku na příslušném místě pístu.

Stříkačka obsahující 6,42 g pasty dodává dostatečnému množství pasty k léčbě 600 kg tělesné hmotnosti ve výši doporučené dávce.
Stříkačka obsahující 7,49 g pasty dodává dostatečnému množství pasty k léčbě 700 kg tělesné hmotnosti ve výši doporučené dávce.

Návod k použití

Perorální podání

Před podáním nastavte stříkačku na vypočtenou dávku nastavením kroužku na pístu. Pasta se podává perorálně vložením trysky injekční stříkačky prostřednictvím mezizubním prostoru a uložení požadované množství pasty na zadní části jazyka. Zvířete ústa by měla být bez jídla. Bezprostředně po podání, pozvednout hlavu koně na několik vteřin, aby zajistily dojde ke spolknutí dávky.
Veterinář by měl poskytnout radu ohledně vhodných dávkovacích programů a skladové hospodářství pro dosažení přiměřené regulace parazitů pro oba tasemnice a oblými zamoření.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Studie tolerance provedena u hříbat od 2 týdnů věku s dávkami až 5 násobku doporučené dávkování neprokázaly žádné nežádoucí účinky.

Bezpečnostní studie, prováděné s veterinárního léčivého přípravku podávaného klisen v 3-násobku doporučené dávky ve 14-ti denních intervalech v průběhu celého těhotenství a kojení nevykazovaly žádné potraty, žádné nežádoucí účinky na těhotenství, porod a na klisen celkový zdravotní stav, ani žádný abnormality na hříbata.

Bezpečnostní studie, prováděné s veterinárního léčivého přípravku podaného jako hřebci v 3-násobku doporučené dávky neprokázaly žádné nežádoucí účinky zejména pokud jde o reprodukční představení.

4.11 Ochranná lhůta (y).

U koní: Maso: 35 dnů
Nepoužívat u koní, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

5. farmakologické vlastnosti Equimax

Farmakoterapeutická skupina: Antihelmintika
ATCvet kód: QP 54AA51

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Ivermektin je makrocyklický lakton-derivát, který má širokou antiparazitní účinek proti nematodům a členovců. Působí inhibicí nervových impulsů. Jeho mechanismus účinku zahrnuje chloridových kanálů, glutamátu řízené. Ivermectin se selektivně váže a s vysokou afinitou na glutamátové vstupy chloridových kanálů, které se vyskytují u bezobratlých v nervových a svalových buňkách. To vede ke zvýšení permeability buněčné membrány pro chloridové ionty s hyperpolarizací nervových nebo svalových buněk, což vede k paralýze a smrti parazita. Sloučeniny této třídy mohou také reagovat s jinými ligand-gated chloridových kanálů, jako je receptor u neurotransmiteru gama-aminomáselné kyseliny (GABA). Rozpětí bezpečnosti pro sloučeniny této skupiny lze připsat skutečnosti, že savci nemají glutamátem řízené chloridové kanály.

Praziquantel je pyrazinoisochinolinový derivát, který vykonává jeho protihlístové aktivitu proti mnoha druhům tasemnic a motolic. Působí především tím, že narušují jak motility a funkce přísavky na tasemnic. Jeho mechanismus účinku zahrnuje zhoršení neuromuskulární koordinace, ale také ovlivňuje propustnost integument červů, což vede k nadměrné ztráty vápníku a glukózy. Tento vyvolává spastickou paralýzu parazitů svalstva.
5.2 Farmakokinetické údaje

Po podání doporučené dávky pro koně je ivermectin v plazmě byla dosažena v průběhu 24 hodin. Koncentrace ivermektinu byla ještě více než 2 ng / ml 14 den po podání. Eliminační poločas byl ivermektinu 90h. S ohledem na praziquantelu , plazma byla dosažena za 1 hodinu. Praziquantel rychle eliminovány a po 8 hodin po ošetření nebyl zjištěn. Eliminační poločas praziquantelu byla 40 min.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE O Equimax

6.1 Seznam pomocných látek

Hydrogenovaný ricinový olej
hydroxypropylcelulóza
Oxid titaničitý (E171)
Propylenglykol

6.2 Inkompatibility

Nedá se použít.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 6 měsíců.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 ° C. Obchod otevřel stříkačky pod 25 ° C.

22.60
Objednejte mezi 22h 8m 59s (do 12:00)
A obdržíte svou objednávku
v pátek 28 června
LETECKÁ PŘEPRAVA

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, také kupují: