COVID-19: We are vigilantly monitoring the situation in Europe and have precautions in place for our customers and our employees.
We maintain delivery services and continue to serve with as minimal disruption as possible. Updated March 30, 2020

Dechra
Rycarfa 100 mg foror psi 100 tablet

Snížení zánětu a bolesti způsobené nemocí pohybového ústrojí a degenerativních onemocnění kloubů u psů

Vyžadován předpis* (platí výjimka)

Důležité informace!  ()

Následující text byl automaticky přeložen službou Google Translate. Uvedené informace nemusí být zcela srozumitelné a text může obsahovat chyby a nedůvěryhodné informace.
Náš redakční tým v současné době převádí všechna data do vašeho jazyka. Veškerý obsah a informace o výrobcích budou brzy k dispozici ve vašem jazyce.
Děkujeme Vám za trpělivost a pochopení.

Rycarfa 100 mg tablety pro psy

2. KVALITATIVNÍ a kvantitativní složení Rycarfa

Jedna tableta obsahuje:

Léčivá látka:
Karprofen 100,00 mg

Pomocné látky:
Červený oxid železitý (E172) 3,04 mg
Oxid železitý černý (E172) 1,90 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. léková forma Rycarfa

Tableta.
Kulaté, tmavě hnědé, mramorované tablety s viditelnými tmavšími skvrnami, jednostranný skóroval a zkoseným okrajem.
Tabletu lze rozdělit na dvě stejné poloviny.

4. KLINICKÉ ÚDAJE O Rycarfa

4.1 Cílové druhy zvířat

Psi.

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Snížení zánětu a bolesti způsobené nemocí pohybového ústrojí a degenerativních onemocnění kloubů. V návaznosti na parenterální analgezii při řízení pooperační bolesti.

4.3 Kontraindikace

Nepoužívat u koček.
Nepoužívat u březích a laktujících fen.
Nepoužívat u psů mladších než 4 měsíce věku.
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku.
Nepoužívat u psů trpících srdeční, jater nebo onemocnění ledvin, kde je možnost gastrointestinální ulcerace nebo krvácení, nebo tam, kde existují důkazy o krevní dyskrazie.

4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Viz bodech 4.3 a 4.5.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Použití u starších psů může zahrnovat další riziko.
Pokud se nelze vyhnout takové použití, psi mohou vyžadovat pečlivé klinické řízení.
Nepoužívat u dehydratovaných, hypovolemických nebo hypotenzních psů, protože je zde potenciální riziko zvýšené renální toxicity.
NSAID mohou způsobit inhibici fagocytózy, a proto v léčbě zánětlivých stavů spojených s bakteriální infekcí, by měly být vhodné zvážit použití antimikrobiální terapie podnítil.

Viz bod 4.8.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného požití tablet, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři příbalovou informaci. Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Byly popsány typické nežádoucí účinky spojené s NSAID, jako jsou zvracení, měkké výkaly / průjem, okultní krve, ztráta chuti k jídlu a letargie. Tyto nežádoucí účinky se objevují obvykle v průběhu prvního týdne léčby a jsou ve většině případů přechodné a vymizí po ukončení léčby a jen ve velmi vzácných případech mohou být vážné nebo i fatální.

Dojde-li k nežádoucím reakcím, je použití přípravku by mělo být zastaveno a poradit se s veterinárním lékařem.

Stejně jako u jiných NSAID existuje riziko vzácných ledvin nebo výstřední jaterních nežádoucích účinků.

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Studie na laboratorních druhů (potkanů a králík) prokázaly fetotoxické účinky karprofenu v dávkách blízkých terapeutické dávce. Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku nebyla stanovena během těhotenství a kojení. Nepoužívat u březích a laktujících fen.

4.8 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nepodávejte jiné NSAID a glukokortikoidy současně nebo v průběhu 24 hodin po podání přípravku. Karprofen je silně vázán na plazmatické bílkoviny a mohou soutěžit s jinými silně navázanými léčivy, což může vést k toxickým účinkům.

Je třeba se vyhnout současnému podávání potenciálně nefrotoxických léků.

4.9 Podávané množství a způsob podání

Pro orální podávání.
2 až 4 mg karprofenu na kg tělesné hmotnosti za den.
Počáteční dávka 4 mg karprofenu na kg tělesné hmotnosti a den podávanou v jedné denní dávce nebo rozděleně ve dvou stejných dávkách mohou být v klinické odpovědi může být snížena po 7 dnech na 2 mg karprofenu / kg tělesné hmotnosti / den podávaná v jedné dávce ,
Trvání léčby bude záviset na klinické odezvě. Dlouhodobá léčba by měla být pod pravidelným dohledem veterináře.
Chcete-li rozšířit analgetický a protizánětlivý krycí po operaci, parenterální předoperační léčba může být dodržovány s karprofen tablety 4 mg / kg / den po dobu až 5 dnů.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

I když studie zkoumající bezpečnost karprofenu byly provedeny při předávkování, žádné známky toxicity se objevily, když byly psů léčených karprofenu v úrovních až 6 mg / kg dvakrát denně po dobu 7 dní (3-násobek doporučené dávky 4 mg / kg) a 6 mg / kg jednou denně po dobu dalších 7 dnů. (1,5 násobek doporučené dávky 4 mg / kg).

Neexistuje žádné specifické antidotum pro předávkování karprofenu, ale obecnou podpůrnou terapii, která platila pro klinickou předávkování by měla být použita NSAID.

4.11 Ochranná lhůta (y)

Nedá se použít.

5. farmakologické vlastnosti Rycarfa

Farmakoterapeutická skupina: Protizánětlivé a antirevmatické přípravky, nesteroidní
ATCvet kód: QM01AE91

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Karprofen má protizánětlivé, analgetické a antipyretické účinky. Jako většina jiných NSAID, karprofen je inhibitorem enzymu cyklooxygenázy kaskády kyseliny arachidonové.
Avšak inhibice syntézy prostaglandinu podle karprofenu je nepatrná ve vztahu k jeho protizánětlivé a analgetické účinnosti. Přesný mechanismus účinku karprofenu, není jasné.

Karprofen je chirální lék s S (+) enantiomer je účinnější než R (-) enantiomer. Neexistuje žádný chirální inverze mezi enantiomery in-vivo.

5.2 Farmakokinetické údaje

Karprofen je dobře absorbován po orálním podání (> 90%) a je vysoce vázaný na proteiny. Maximální plazmatické koncentrace jsou dosaženy mezi 1 hodinu a 3 hodiny po podání.
Karprofen se vyznačuje poločasem přibližně 10 hodin u psů.
Karprofen je vylučován u psů v první řadě prostřednictvím biotransformací v játrech, a následně rychlým vylučováním výsledných metabolitů ve stolici (70 - 80%) a v moči (10-20%). Některé enterohepatální cirkulace byla zjištěna.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE O Rycarfa

6.1 Seznam pomocných látek

monohydrát laktózy
kukuřičný škrob
Červený oxid železitý (E172)
Oxid železitý černý (E172)
povidon K30
Sodná sůl karboxymethylškrobu, typ A
Koloidní bezvodý oxid křemičitý
Masová příchuť 10022
Mastek
stearát hořečnatý

6.2 Inkompatibility

Nedá se použít.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.
Případná na polovinu tablety do otevřeného blistru a spotřebujte do 24 hodin.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu, aby byl chráněn před světlem a vlhkostí.

94.70
Objednejte mezi 18h 45m 46s (do 12:00)
A obdržíte svou objednávku
v úterý 7 dubna
LETECKÁ PŘEPRAVA

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, také kupují: