Novartis
Onsior 6 mg pro kočky 1 tableta

Léčba akutní bolesti a zánětů spojených s muskuloskeletálními poruchami a snížení středně silné bolesti a zánětů spojených s ortopedickou operaci u koček

Vyžadován předpis* (platí výjimka)

Důležité informace!  ()

Následující text byl automaticky přeložen službou Google Translate. Uvedené informace nemusí být zcela srozumitelné a text může obsahovat chyby a nedůvěryhodné informace.
Náš redakční tým v současné době převádí všechna data do vašeho jazyka. Veškerý obsah a informace o výrobcích budou brzy k dispozici ve vašem jazyce.
Děkujeme Vám za trpělivost a pochopení.

Onsior 6 mg tablety pro kočky

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje:

Léčivá látka:

Robenakoxib 6 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tableta.
Kulaté, béžové až hnědé tablety s vyraženým "NA" na jedné straně a "AK" na druhé straně.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

kočky

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Pokud jde o léčbu akutní bolesti a zánětů spojených s muskuloskeletálními poruchami u koček. Pro redukci středně silné bolesti a zánětů spojených s ortopedickou operaci u koček.

4.3 Kontraindikace

Nepoužívat u koček trpících vředů v zažívacím ústrojí.
Nepoužívat současně s kortikosteroidy nebo jinými nesteroidními protizánětlivými léky (NSAID).
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na kteroukoli z pomocných látek. Nepoužívat u těhotných a kojících zvířat (viz bod 4.7).

4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Žádný.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku nebyla stanovena u koček s hmotností nižší než 2,5 kg nebo mladších 4 měsíců věku.

Použití u koček s poruchou srdce, ledvin nebo jater nebo u koček, které jsou dehydratovaných, hypovolemických nebo s nízkým krevním tlakem může být spojeno s dalšími riziky. Pokud se použití nelze vyhnout, tyto kočky vyžadují pečlivé sledování.

Použijte tento veterinární léčivý přípravek pouze pod přísným veterinárním dohledem v případě koček s rizikem gastrointestinální vředy, nebo pokud u nich byla dříve zjištěna nesnášenlivost jiných druhů NSAID.
Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům umýt si ruce po použití veterinárního léčivého přípravku.

U malých dětí Náhodné pozření zvyšuje riziko nežádoucích účinků NSAID. V případě náhodného pozření, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

U těhotných žen, zvláště u termínovaných těhotných žen, dlouhodobý styk s pokožkou zvyšuje riziko předčasného uzavření ductus arteriosus u plodu.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Mírné a přechodné průjem, byly běžně hlášeny řídká stolice nebo zvracení. Ve velmi vzácných případech mohou být pozorovány letargie.

Četnost výskytu nežádoucích účinků je definována podle následujícího pravidla:
Velmi časté (více než 1 z 10 zvířat vykazujících nežádoucí účinek (y) V průběhu jednoho ošetření)
časté (více než 1, ale méně než 10 zvířat ze 100 zvířat)
Méně časté (více než 1, ale méně než 10 zvířat z 1000 zvířat)
vzácné (více než 1, ale méně než 10 zvířat z 10.000 zvířat)
velmi vzácné (méně než 1 zvíře z 10.000 zvířat včetně izolovaných případů).

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívat u těhotných a kojících zvířat, protože bezpečnost robenakoxibu nebyla stanovena během březosti a laktace nebo u koček používaných pro chov.

4.8 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Onsior nesmí být podáván v kombinaci s jinými NSAID. Předchozí léčba jinými protizánětlivými léky může vyvolat další nebo zesílené nežádoucí účinky, a proto by měl být pozorován období bez léčby těmito látkami po dobu nejméně 24 hodin před zahájením léčby přípravkem Onsior . Doba bez léčby se však musí brát v úvahu farmakokinetické vlastnosti použitých výrobků dříve.

Souběžná léčba léky ovlivňujícími na ledvinový oběh, např diuretika nebo inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin (ACE), by měla podléhat klinickému dohledu.

Souběžné podávání potenciálně nefrotoxických léků je třeba se vyhnout, protože může dojít ke zvýšení rizika toxického poškození ledvin.

Současné užívání dalších účinných látek, které mají vysoký stupeň vazby na proteiny může konkurovat robenakoxibu při navázání, což může vést k toxickým účinkům proteinu.

4.9 Podávané množství a způsob podání

K vnitřnímu užití.

Získá buď bez jídla, nebo s malým množstvím potravy. Onsior tablety jsou snadno spravovat a dobře přijat většinou koček. Tablety se nesmí dělit nebo zlomený.

Doporučená dávka robenakoxibu je 1 mg / kg tělesné hmotnosti v rozmezí 1-2,4 mg / kg. Následující počet tablet by měl být podáván jednou denně ve stejnou dobu každý den:

Tělesná hmotnost (kg): Počet tablet

2,5 až 6 až
Akutní poruchy pohybového aparátu léčbě: po dobu až 6 dní.

Ortopedická chirurgie: Dejte jako jediné perorální léčbu před ortopedické ordinace.
Premedikace by měla být prováděna pouze v kombinaci s butorfanolu-analgezii. Tableta (y) by měl být podáván bez jídla nejméně 30 minut před chirurgickým zákrokem.

Po operaci, jednou denně, léčba může pokračovat po dobu až dvou dalších dnů. Pokud je to nutné, je doporučeno další analgetické léčby opioidy.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

U zdravých mladých koček ve věku 7-8 měsíců nevykazuje robenakoxib podávaný perorálně ve vysokých dávkách (4, 12 nebo 20 mg / kg / den po dobu 6 týdnů) nepřinesly žádné známky toxicity, včetně důkazů o jakékoli gastrointestinální, ledvinové nebo jaterní toxicity a žádný vliv na dobu krvácení.
Stejně jako u jiných NSAID může předávkování způsobit gastrointestinální, ledvinovou nebo jaterní toxicitu u přecitlivělých nebo nemocí oslabených koček. Neexistuje žádné specifické antidotum. Symptomatická podpůrná léčba je doporučena a je třeba se skládají z podání gastrointestinální ochranných činidel a infúzi fyziologického roztoku.

4.11 Ochranné lhůty

Nedá se použít.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Protizánětlivé a antirevmatické přípravky, nesteroidní, koxiby. ATCvet kód: QM01AH91.

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Robenakoxib je nesteroidní protizánětlivé léčivo (NSAID) ze skupiny koxibů. To je silný a selektivní inhibitor enzymu cyklooxygenázy 2 (COX-2). Enzym cyklooxygenáza (COX) je přítomen ve dvou formách. COX-1 je konstitutivní forma enzymu a má ochranné funkce, například v gastrointestinálním traktu a ledvin. COX-2 je indukovatelnou formou enzymu, který je zodpovědný za tvorbu mediátorů včetně PGE2, který způsobuje bolest, zánět nebo horečku.

V celém testu in vitro krve u koček, selektivita robenakoxibu byla přibližně 500 krát vyšší pro COX-2 (IC50 0,058 uM) v porovnání s COX-1 (IC50 28,9 uM). V dávce 1-2 mg / kg tělesné hmotnosti tablety robenakoxibu produkoval významnou inhibici COX-2 aktivity u koček a neměl žádný účinek na COX-1 aktivity. V model zánětu u koček, vstřikování Robenacoxibum měl analgetické,
protizánětlivé a antipyretický účinek a rychlý nástup účinku (0,5 hod). V klinických studiích u koček snižovaly tablety robenakoxibu bolesti a zánět spojený s muskuloskeletálními poruchami a sníženou potřebu záchranné léčby, pokud je podáván jako premedikace v případě ortopedických operací, v kombinaci s opioidy.

5.2 Farmakokinetické údaje

Vstřebávání
Po orálním podání robenakoxibu v dávce přibližně 2 mg / kg bez potravy byla maximální koncentrace v krvi dosažena s Tmax 0,5 h, Cmax 1159 ng / ml a AUC 1,337 NGH / ml. Souběžné podávání robenakoxibu s jednou třetinou denní dávky potravy žádnou změnu v T max (0,5 h), Cmax (1201 ng / ml), nebo AUC (1383 ngh / ml). Současné podání robenakoxibu se celé denní dávky potravy nevyvolalo zpoždění Tmax (0,5 h), ale nižší Cmax (691 ng / ml) a mírně nižší AUC (1069 NGH / ml). Systémová biologická dostupnost robenakoxibu bylo 49% bez jídla.

Rozdělení
Robenakoxib má relativně malý distribuční objem (Vss 190 ml / kg) a je silně vázán na plazmatické proteiny (> 99%).

Biotransformace
U koček Robenakoxib se rozsáhle metabolizuje v játrech. Kromě jednoho laktamového metabolitu, identita nejsou další metabolity u koček známé.

Odstranění
Robenakoxib se rychle vylučuje z krve (CL 0,44 l / kg / h) s eliminací t1 / 2 1,1 h po intravenózním podání. Po perorálním podání tablety, terminální poločas byl z krve
1.7 h. Robenakoxib trvá déle a ve vyšších koncentracích na místech zánětu než v krvi.
Robenakoxib je vylučován žlučovými cestami (~ 70%) než ledvinami (~ 30%). Farmakokinetické vlastnosti robenakoxibu se neliší mezi mužskými a ženskými kočky.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

droždí prášek
Celulóza, mikrokrystalická
Povidon (K-30)
krospovidon
Koloidní bezvodý oxid křemičitý
stearát hořečnatý

6.2 Inkompatibility

Nedá se použít.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 4 roky.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 ° C

od
1
. . . .
1.75 €
od
10
. . . .
1.69 €
od
20
. . . .
1.64 €
od
30
. . . .
1.59 €
od
40
. . . .
1.54 €
od
100
. . . .
1.49 €
1.75
Objednejte mezi 20h 53m 17s (do 12:00)
A obdržíte svou objednávku
v pátek 24 května
LETECKÁ PŘEPRAVA

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, také kupují: