Merial
Nexgard 68 mg pro psy mezi 10 a 25 kg 3 žvýkací tablety

Léčba klíšťat a blech u psů

Vyžadován předpis* (platí výjimka)

Důležité informace!  ()

Následující text byl automaticky přeložen službou Google Translate. Uvedené informace nemusí být zcela srozumitelné a text může obsahovat chyby a nedůvěryhodné informace.
Náš redakční tým v současné době převádí všechna data do vašeho jazyka. Veškerý obsah a informace o výrobcích budou brzy k dispozici ve vašem jazyce.
Děkujeme Vám za trpělivost a pochopení.

NexGard 68 mg žvýkací tablety pro psy> 10-25 kg

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka:
Každá žvýkací tableta obsahuje:

NexGard : Afoxolaner (mg)

žvýkací tablety pro psy> 10-25 kg: 68.0

Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Žvýkacích tablet.
Strakatý červený až červenohnědý, kruhové profilované (tablety pro psy 2-4 kg) nebo obdélníkové (tablety pro psy> 4-10 kg, tablety pro psy> 10-25 kg a tablety pro psy> 25-50 kg).

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Psi.

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba bleší napadení u psů (Ctenocephalides felis a C. canis) nejméně po dobu 5 týdnů. Přípravek může být použit jako součást léčebné strategie při kontrole bleší alergické dermatitidy (FAD).

Léčba klíšťaty napadení u psů (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus). Jedno ošetření zabije klíšťata po dobu až jednoho měsíce.

Blechy a klíšťata se musí připojit k hostiteli a zahájit podávání tak, aby se do styku s účinnou látkou.

4.3 Kontraindikace

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na kteroukoli z pomocných látek.

4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Paraziti třeba začít krmení na hostiteli, aby se stal vystaveny afoxolaner; Proto nelze vyloučit riziko přenosu parazitických nemocí přenášených.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vzhledem k absenci dostupných údajů, léčba štěňat mladších 8 týdnů věku a / nebo psy s hmotností nižší než 2 kg tělesné hmotnosti by měla být založena na posouzení přínosů a rizik příslušným veterinárním lékařem.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Aby se zabránilo děti od získání přístupu do veterinárního léčivého přípravku, odebrat pouze jednu žvýkací tablety najednou z blistru. Vrátit blistru se zbývajícími žvýkacích tablet do obalu.

Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Mírné gastrointestinální účinky (zvracení, průjem), svědění, letargie, nebo anorexie mohou být pozorovány ve velmi vzácných případech. Teze výskyty jsou zpravidla spontánně odezní a krátkého trvání.

Četnost výskytu nežádoucích účinků je definována podle následujícího pravidla:
Velmi časté (více než 1 z 10 zvířat, která vykazují nežádoucí účinky v průběhu jednoho ošetření)
časté (více než 1, ale méně než 10 zvířat ze 100 zvířat)
Méně časté (více než 1, ale méně než 10 zvířat z 1000 zvířat)
vzácné (více než 1, ale méně než 10 zvířat z 10.000 zvířat)
velmi vzácné (méně než 1 zvíře z 10.000 zvířat včetně izolovaných případů).

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Laboratorní studie na potkanech a králících neprokázaly teratogenní účinky ani žádný nepříznivý vliv na reprodukční schopnosti samců a samic.

Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku nebyla stanovena během březosti a laktace nebo u chovných psů. Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

4.8 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nejsou známy.

4.9 Podávané množství a způsob podání

K vnitřnímu užití.

Dávkování:
Přípravek by měl být podáván v dávce 2.7-6.9 mg / kg tělesné hmotnosti v souladu s následující tabulkou:

Živá hmotnost psa (kg): síla a počet žvýkacích tablet, které mají být podávány

2-4: 1 NexGard 11 mg
> 4-10: 1 NexGard 28 mg
> 10 až 25: 1 NexGard 68 mg
> 25 až 50: 1 NexGard 136 mg

Pro psy nad 50 kg živé hmotnosti, použijte vhodnou kombinaci žvýkací tablety různých / stejných silné stránky. Tablety se nesmí dělit.

Způsob podání:
Tablety jsou žvýkací a stravitelná pro většinu psů. Pokud pes nepřijímá tablety přímo mohou být podávány s jídlem.

Postup léčby:
Měsíčních intervalech po celém blechami a / nebo klíšťaty sezón, založené na místních epidemiologických situací.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Žádné nežádoucí účinky nebyly pozorovány u zdravých Beagle štěňata po dobu 8 týdnů věku při léčbě 5-ti násobku maximální dávka opakovaných 6 krát v intervalech dvou až čtyř týdnů.

4.11 Ochranná lhůta

Nedá se použít.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Ektoparazitikum pro systémovou aplikaci.
ATCvet kód: QP53BX04.

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Afoxolaner je insekticid a akaricid patřící do rodiny isoxazolinového. Afoxolaner působí na ligand-gated chloridových kanálů, zejména receptor u neurotransmiteru gama-aminomáselné kyseliny (GABA), čímž blokují pre- a post-synaptický přenos chloridových iontů přes buněčné membrány. To má za následek nekontrolované činnosti centrálního nervového systému a smrt hmyzu nebo acarines. Selektivní toxicita afoxolaner mezi hmyzu / acarines a savců, může být odvozena pomocí diferenciální citlivosti hmyzu / acarines "GABA receptory ve srovnání savčích receptorů.

Afoxolaner je účinný proti dospělým blechám stejně jako několik klíšťat druhů, jako Dermacentor reticulatus a D. variabilis, Ixodes ricinus a I. scapularis, Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma americanum a Haemaphysalis longicornis.

NexGard zabíjí blechy během 8 hodin a klíšťata během 48 hodin.

Produkt zabije blechy před produkci vajec, a tím zabraňuje znečištění domácností.

5.2 Farmakokinetické údaje

Po perorálním podání u psů, afoxolaner bylo prokázáno, že mají vysokou systémovou absorpci po podání. Absolutní biologická dostupnost byla 74%. Průměrná maximální koncentrace (Cmax) po / kg afoxolaner dávka 2,5 mg byla 1,655 332 ng / ml v plazmě na 2-4 hodiny (Tmax).
Afoxolaner distribuuje do tkání s distribučním objemem 2,6 0,6 l / kg a systémové hodnoty clearance 5,0 1,2 ml / h / kg. Terminál v plazmě poločas je u většiny psů přibližně 2 týdny; Nicméně, poločas afoxolaner se mohou lišit mezi psy (například v jedné studii, t v kolií při 25 mg / kg tělesné hmotnosti bylo až 47,7 dnů) a nemá žádný vliv na bezpečnost. In vitro pokusy ukázaly, že P-glykoprotein eflux nedochází, což potvrzuje, že afoxolaner není substrátem pro přepravce P-glykoprotein.
Afoxolaner u psů je metabolizován na více hydrofilních sloučenin a poté odstraněny. Metabolity a rodič jsou vylučovány z těla prostřednictvím moči a žlučí s většinou eliminováno žlučí. byl pozorován žádný důkaz o enterohepatální recyklace.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

kukuřičný škrob
proteinové sojové pokuty
Dušené hovězí příchuť
Povidon (E1201)
makrogol 400
makrogol 4000
Makrogol 15 hydroxystearát
Glycerol (E422)
triglyceridy se středně dlouhým řetězcem

6.2 Inkompatibility

Nedá se použít.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 30 měsíců.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

34.30
Objednejte mezi 11h 26m 29s (do 12:00)
A obdržíte svou objednávku
v středa 23 října
LETECKÁ PŘEPRAVA

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, také kupují: