Ceva
Meloxidyl 20 mg / ml injekční roztok pro skot, prasata a koně 100 ml

Pro použití při akutní respirační infekce, průjem, v léčbě akutní mastitidy v úlevě od pooperační bolesti (skotu) v léčbě neinfekčních poruch pohybového aparátu, při léčbě puerperální septikémie a toxémie (prasata)

Vyžadován předpis* (platí výjimka)

Důležité informace!  ()

Následující text byl automaticky přeložen službou Google Translate. Uvedené informace nemusí být zcela srozumitelné a text může obsahovat chyby a nedůvěryhodné informace.
Náš redakční tým v současné době převádí všechna data do vašeho jazyka. Veškerý obsah a informace o výrobcích budou brzy k dispozici ve vašem jazyce.
Děkujeme Vám za trpělivost a pochopení.

Meloxidyl 20 mg / ml injekční roztok pro skot, prasata a koně

2. KVALITATIVNÍ a kvantitativní složení Meloxidyl 20 mg / ml

Jeden ml Meloxidyl 20 mg / ml injekční roztok obsahuje:

Léčivá látka: Meloxicamum 20 mg Pomocné látky:
Bezvodý ethanol 150 mg
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. léková forma Meloxidyl 20 mg / ml

Injekční roztok
Čirý, bezbarvý až nažloutlý roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE O Meloxidyl 20 mg / ml

4.1 Cílové druhy zvířat

Skot, prasata a koně

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Dobytek:
K léčbě akutních respiračních infekcí s příslušnou terapií antibiotiky ke snížení klinických příznaků u skotu. Pro použití v průjmu v kombinaci s perorální rehydratační terapií ke snížení klinických příznaků u telat starších jednoho týdne au mladého, nelaktujícího skotu.
K podpůrné terapie při léčbě akutní mastitidy v kombinaci s léčbou antibiotiky. Pro zmírnění pooperačních bolestí po odnětí rohů u telat.

prasata:
Pro použití v léčbě neinfekčních poruch pohybového aparátu ke snížení příznaků kulhání a zánětu. K podpůrné terapie při léčbě puerperální septikémie a toxémie (mastitis-metritis-agalakcie syndrom) s příslušnou terapií antibiotiky.

Koně:
Pro použití k tlumení zánětu a zmírnění bolesti při akutních a chronických poruchách muskuloskeletálního systému.
K zmírnění bolesti způsobené kolikou u koní.

4.3 Kontraindikace

Viz také bod 4.7.
Nepoužívat u koní mladších 6 týdnů věku.
Nepoužívat u zvířat s narušenou funkcí jater, srdce nebo ledvin as onemocněním s krvácením nebo kde jde o ulcerogenní gastrointestinální změny.
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na kteroukoli z pomocných látek.
Pro léčbu průjmu u skotu, nepoužívat u zvířat mladších než jeden týden věku.

4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Léčení telat s Meloxidyl 20 minut před odrohování snižuje pooperační bolesti. Meloxidyl samy o sobě neposkytují dostatečnou úlevu od bolesti během odrohování postup. Pro dosažení adekvátní úlevu od bolesti během operace společného medikace je třeba stanovit vhodné analgetikum.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Dojde-li k nežádoucím reakcím, je nutno léčbu přerušit a poradit se s veterinárním lékařem.
Nepoužívat k léčbě silně dehydratovaných, hypovolemických nebo hypotenzních zvířat, která vyžadují parenterální rehydrataci, protože je zde potenciální riziko renální toxicity.
V případě nedostatečného zmírnění bolesti při použití v léčbě koliky u koní, pečlivé přehodnocení diagnózy by mělo být, protože to by mohlo naznačovat, že je zapotřebí chirurgický zákrok.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Náhodné samopodání může vést k bolesti. Lidé se známou přecitlivělostí na nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
V případě náhodného samopodání, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

U skotu a prasat je podkožní a intramuskulární, stejně jako intravenózní aplikace přípravku je dobře snášena; pouze k slabému přechodnému otoku v místě vpichu po subkutánním podání byla pozorována u méně než 10% zvířat v klinických studiích.
U koní, může dojít k přechodnému otoku v místě aplikace, ale řeší bez zásahu. Ve velmi vzácných případech se může objevit anafylaktoidní reakce, kterou je nutno léčit symptomaticky.

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Skot a prasata: Lze použít během březosti a laktace.

Koně:
Nepoužívat u březích nebo laktujících klisen.
Nepoužívat u koní, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

Viz též bod 4.3.

4.8 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Neaplikovat současně s glukokortikoidy, s jinými nesteroidními protizánětlivými léky nebo s antikoagulačními látkami.
4.9 Podávané množství a způsob podání

Dobytek:
Jednorázová podkožní nebo intravenózní injekce v dávce 0,5 mg meloxicamu / kg tělesné hmotnosti (což je 2,5 ml / 100 kg živé hmotnosti) v kombinaci s léčbou antibiotiky nebo s perorální rehydratační terapii, jak je to vhodné.

prasata:
Jednorázová intramuskulární injekce v dávce 0,4 mg meloxicamu / kg tělesné hmotnosti (tj 2,0 ml / 100 kg živé hmotnosti) v kombinaci s léčbou antibiotiky, jak je to vhodné. V případě potřeby aplikovat druhou dávku meloxikamu může být podáván po 24 hodinách.

Koně:
Jednorázová intravenózní injekce v dávce 0,6 mg meloxicamu / kg tělesné hmotnosti (tj 3,0 ml / 100 kg živé hmotnosti).

Zabraňte kontaminaci v průběhu použití.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

V případě předávkování je symptomatická léčba by měla být zahájena.

4.11 Ochranná lhůta (y)

Dobytek:
Maso a vnitřnosti: 15 dní
Mléko: 5 dní

prasata:
Maso a vnitřnosti: 5 dní

Koně:
Maso a vnitřnosti: 5 dní.

5. farmakologické vlastnosti Meloxidyl 20 mg / ml

Farmakoterapeutická skupina: Protizánětlivé a antirevmatické přípravky, nesteroidní (oxikamy) ATC vet kód: QM01AC06

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Meloxicam je nesteroidní protizánětlivý lék (NSAID) ze skupiny oxikamů, který inhibuje syntézu prostaglandinů a tím se projevují protizánětlivé, anti-exsudativní, analgetické a antipyretické účinky. Redukuje infiltraci leukocytů do zanícené tkáně. V menším rozsahu také inhibuje agregaci trombocytů collageninduced. Meloxikam má také antiendotoxický vlastnosti, protože bylo prokázáno, že inhibuje produkci thromboxanu B2 navozenou podáním endotoxinu E. coli u telat, laktujících krav a prasat.

5.2 Farmakokinetické údaje

Vstřebávání
Po jednorázové podkožní dávce 0,5 mg meloxicamu / kg, Cmaxvalues ​​2,1 ng / ml a 2,7 ng / ml bylo dosaženo za 7,7 hodiny a 4 hodiny u mladého skotu a dojnic, resp.
Po opakovaném intramuskulárním podání v dávce 0,4 mg meloxicamu / kg, je hodnota Cmax 1,9 ng / ml bylo dosaženo po 1 hodině u prasat.

Rozdělení
Více než 98% meloxikamu je vázáno na proteiny plazmy. Nejvyšší koncentrace meloxikamu se nacházejí v játrech a ledvinách. Při porovnávání byly nejnižší koncentrace prokazovány ve kosterní svalovině a v tuku.

Metabolismus
Meloxicam se nalézá především v plazmě. U skotu představuje rovněž hlavní součást vylučovanou mlékem a žlučí, zatímco moč obsahuje pouze stopy původní látky. U prasat obsahuje žluč a moč pouze stopy původní látky. Meloxikam je metabolizován na alkohol, derivát kyseliny a na několik polárních metabolitů. Všechny hlavní metabolity byly prokázáno, že farmakologicky aktivní. Metabolismus u koní nebyl studován.

Odstranění
Meloxikam je vylučován s poločasem 26 hodin a 17,5 hodin po podkožní injekci u mladého skotu a dojnic, resp.

U prasat je po intramuskulární aplikaci průměrný eliminační poločas je přibližně 2,5 hodiny.

U koní, po intravenózní injekci meloxikamu je vylučován s poločasem 8,5 hodin.

Přibližně 50% aplikované dávky je vylučováno močí a zbytek trusem.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE O Meloxidyl 20 mg / ml

6.1 Seznam pomocných látek

Ethanol, bezvodý
poloxamer 188
makrogol 300
glycin
Citrát sodný
hydroxid sodný (k úpravě pH)
Kyselina chlorovodíková (k úpravě pH)
Meglumin Voda na injekci

6.2 Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 30 měsíců. Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

99.30
Objednejte mezi 4h 30m 55s (do 12:00)
A obdržíte svou objednávku
v středa 20 února
LETECKÁ PŘEPRAVA

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, také kupují: