Elanco
Comfortis 1040 mg pro psy 6 žvýkacích tablet

Léčba a prevence infestace blechami (Ctenocephalides felis) u psů

Vyžadován předpis* (platí výjimka)

Důležité informace!  ()

Následující text byl automaticky přeložen službou Google Translate. Uvedené informace nemusí být zcela srozumitelné a text může obsahovat chyby a nedůvěryhodné informace.
Náš redakční tým v současné době převádí všechna data do vašeho jazyka. Veškerý obsah a informace o výrobcích budou brzy k dispozici ve vašem jazyce.
Děkujeme Vám za trpělivost a pochopení.

Comfortis 1040 mg žvýkací tablety pro psy

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje:

Léčivá látka:

Comfortis 1040 mg: spinosad 1040 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

žvýkacích tablet

Unscored hnědé až hnědé, nebo skvrnitá, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami, hladké na jedné straně a vyraženým číslem, jak je uvedeno níže na straně druhé:

140 mg: 4222
425 mg: 4229
1040 mg: 4231
1620 mg: 4227

Unscored hnědé až hnědé, nebo skvrnitá, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami, hladké na jedné straně a s vyraženým řada zdůraznila, jak jsou uvedeny níže na straně druhé:

90 mg: 4221
270 mg: 4223
665 mg: 4230

Unscored hnědé až hnědé, nebo skvrnitá s vloženými tmavší částicemi, kulaté, ploché, zkosené hrany tablet kluzných na jedné straně a vyraženo s číslem a řádek výše na druhé straně:

180 mg: 4228

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Psi a kočky .

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Psi a kočky : Léčba a prevence blechami napadení (Ctenocephalides felis).

Preventivní účinek proti re- zamoření je výsledkem adulticidních aktivity a snížení produkce vajec a přetrvává po dobu až 4 týdnů po jednorázovém podání přípravku.

Veterinární léčivý přípravek může být použit jako součást léčebné strategie při kontrole alergie na bleší kousnutí (FAD).

4.3 Kontraindikace

Nepoužívat u psů a koček mladších 14 týdnů věku.
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na kteroukoli z pomocných látek.

4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Veterinární léčivý přípravek by měl být podáván s jídlem nebo bezprostředně po krmení. Doba trvání účinku může být snížena, pokud je přípravek aplikován na lačno.

Všichni psi a kočky v domácnosti by se mělo zacházet.

Blechy z domácích zvířat často napadají koš, ložní prádlo a pravidelný odpočívá zvířete, jako jsou koberce a bytový textil, které by měly být léčeny v případě masivního napadení a na začátku léčby s vhodným insekticidem a pravidelně vysávat.

Blechy mohou přetrvávat po dobu po podání přípravku z důvodu vzniku dospělých blech z kukel již v životním prostředí. Pravidelné měsíční ošetření s Comfortis prolomit blechy životním cyklem "a může být zapotřebí kontrolovat populaci blech v kontaminovaných domácnostech.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Použijte s opatrností psů a koček s pre-existující epilepsií.

Přesné dávkování není možné u psů s hmotností nižší než 1,3 kg a u koček s hmotností nižší než 1,2 kg. Použití přípravku u menších psů a koček menších se proto nedoporučuje.

Doporučená dávka by měla následovat (viz bod 4.10 pro předávkování informace týkající).

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Náhodné požití může vyvolat nežádoucí účinky.

Děti by neměly přijít do kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
V případě náhodného pozření, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Po použití si umyjte ruce.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Psi

U psů, běžně pozorována nežádoucím účinkem je zvracení, které se vyskytuje v prvních 48 hodin po podání a je pravděpodobně způsoben místním účinkem na tenkého střeva. V den, nebo den po podání spinosadu v dávce 45-70 mg / kg tělesné hmotnosti, pozorované incidence zvracení v pokusu byla po 5,6%, 4,2% a 3,6%, první, druhou a třetí měsíc léčby resp. Výskyt zvracení pozorován po první a druhé ošetření byla vyšší (8%) u psů, kterým byl podáván na horním konci pásma dávky. Ve většině případů, zvracení byla přechodná, mírná a nevyžadoval symptomatickou léčbu.

Další nežádoucí účinky u psů jsou méně časté nebo vzácné, a zahrnovaly svalový třes, letargie, anorexie, průjem, ataxii a záchvaty. Ve velmi vzácných případech, slepota, zhoršené vidění a jiné poruchy zraku byly pozorovány.

kočky

U koček, běžně pozorována nežádoucím účinkem je zvracení, které se vyskytuje v prvních 48 hodin po podání a je pravděpodobně způsoben místním účinkem na tenkého střeva. V den, nebo den po podání spinosadu v dávce 50-75 mg / kg tělesné hmotnosti, pozorované incidence zvracení ve studii globálním poli bylo mezi 6% a 11% v prvních třech měsících léčby. Ve většině případů, zvracení byla přechodná, mírná a nevyžadoval symptomatickou léčbu.

Jiné obyčejně hlášené nežádoucí účinky u koček byly průjem a anorexie. Letargie, ztráta kondice a slinění byly méně časté. Záchvaty byly vzácné nežádoucí účinky.

Četnost výskytu nežádoucích účinků je definována podle následujícího pravidla:
Velmi časté (více než 1 z 10 zvířat, která vykazují nežádoucí účinky v průběhu jednoho ošetření)
časté (více než 1, ale méně než 10 zvířat ze 100 zvířat)
Méně časté (více než 1, ale méně než 10 zvířat z 1000 zvířat)
vzácné (více než 1, ale méně než 10 zvířat z 10.000 zvířat)
velmi vzácné (méně než 1 zvíře z 10.000 zvířat včetně izolovaných případů).

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Těhotenství:
Laboratorní studie na potkanech a králících neprokázaly teratogenní, fetotoxický účinek a maternální toxicitu.

U těhotných psů (feny), nebyla dostatečně prokázána bezpečnost spinosadu. nebyla hodnocena bezpečnost spinosadu u těhotných kočky (královny).

Laktace:
U psů, spinosad se vylučuje v mlezivu a mléku kojících fen a proto se předpokládá, že spinosad se vylučuje v mlezivu a mléku kojících matek. Jak již nebyla stanovena bezpečnost tohoto důvodu kojení štěňat a koťat, výrobek by měl být používán pouze během těhotenství a kojení na základě posouzení přínosu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Plodnost:
Laboratorní studie na potkanech a králících neprokázaly žádný účinek na reprodukční schopnost u mužů i žen.

Nebyla stanovena bezpečnost přípravku u psů a kocourů používaných pro chov.

4.8 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Spinosad bylo prokázáno, že je substrátem pro P-glykoprotein (Pgp). Spinosad by proto mohl komunikovat s ostatními PGP substráty (například digoxin, doxorubicin), a případně i zvýšit nežádoucí účinky z těchto molekul nebo kompromis účinnosti.

Post marketingové zprávy, v návaznosti na současném užívání Comfortis s "off-label" vysoké dávky ivermectinu ukazují, že psi zažili třesoucí / záškuby, slinění / slintání, křeče, ataxie, mydriáza, slepota a dezorientace.

4.9 Podávané množství a způsob podání

K vnitřnímu užití.

Veterinární léčivý přípravek by měl být podáván s jídlem nebo bezprostředně po krmení.

Psi:

Veterinární léčivý přípravek by měl být podáván v souladu s následující tabulkou s cílem zajistit dávku 45 až 70 mg / kg tělesné hmotnosti pro psy:

Pes tělesná hmotnost (kg): Počet tablet a síla (mg spinosad)
1,3-2,0 kg: 1 x 90 mg tableta
2.1-3.0 kg: 1 x 140 mg tableta
3,1-3,8 kg: 1 x 180 mg tableta
3.9-6.0 kg :: 1 x 270 mg tableta
6.1-9.4 kg: 1 x 425 mg tableta
9.5-14.7 kg: 1 x 665 mg tableta
14.8-23.1 kg: 1 x 1040 mg tableta
23.2-36.0 kg: 1 x 1620 mg tableta
36.1-50.7 kg: 1 x 1620 mg tableta + 1 x 665 mg tableta
50.8-72.0 kg: 2 x 1620 mg tablety

kočky:

Veterinární léčivý přípravek by měl být podáván v souladu s následující tabulkou s cílem zajistit dávku 50 až 75 mg / kg tělesné hmotnosti pro kočky:

Cat tělesná hmotnost (kg): Počet tablet a síla (mg spinosad)
1,2-1,8 kg: 1 x 90 mg tableta
1.9-2.8 kg: 1 x 140 mg tableta
2.9-3.6 kg: 1 x 180 mg tableta
3.7-5.4 kg: 1 x 270 mg tableta
5.5-8.5 * kg: 1 x 425 mg tableta
* Kočky nad 8,5 kg: dát vhodnou kombinaci tablet.

Comfortis tablety jsou žvýkací a chutné pro psy. V případě, že pes nebo kočka nepřijímá tablety přímo mohou být podávány s jídlem, nebo přímo otevřením zvířete ústa a umístění tablety na zadní části jazyka.

Dojde-li k zvracení během jedné hodiny podání a tablety je vidět, re-dávku zvířete s jiným plnou dávku, aby byla zajištěna maximální účinnost přípravku.

Pokud dojde k vynechání dávky, podávat veterinární léčivý přípravek s další nabídkou potravin a pokračovat v měsíční dávkovací schéma.

Veterinární léčivý přípravek může být bezpečně podáván v měsíčních intervalech v doporučené dávce. Zbytkové insekticidní vlastnosti výrobku přetrvávají po dobu až 4 týdnů po jednorázovém podání. Pokud se blechy znovu ve čtvrtém týdnu, interval léčba může být zkrácena až 3 dny u psů. U koček, by měla být zachována plná 4týden mezera mezi léčbami, a to i v případě, blechy znovu před koncem 4 týdnů.

Usilovat o veterinární poradenství týkající se informací o optimálním čase zahájit léčbu s tímto výrobkem.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Není k dispozici antidotum. V případě výskytu nežádoucích klinických příznaků, zvíře je třeba léčit symptomaticky.

Psi:

Incidence zvracení v den, nebo následující den, byla pozorována dávkování zvyšovat v závislosti na dávce. Zvracení je s největší pravděpodobností způsobeno místním účinkem na tenkého střeva. V dávkách přesahujících doporučené dávky zvracení stává velmi běžná událost. V dávkách přibližně 2,5 násobek doporučené dávky, spinosad způsobil zvracení u naprosté většiny psů.

V dávkách až 100 mg / kg tělesné hmotnosti za den po dobu 10 dnů, jediným klinickým příznakem předávkování zvracení, k němuž došlo obvykle během 2,5 hodiny po podání. Mírné zvýšení ALT (alaninaminotransferázy) se vyskytla u všech psů léčených Comfortis , přestože hodnoty vrátili do svého výchozího stavu po dni 24. fosfolipidóza (vakuolizace lymfatické tkáně) rovněž došlo; i když to nebylo v souvislosti s klinickými příznaky u psů léčených po dobu až 6 měsíců.

kočky:

Po jednorázovém akutním předávkování, která odpovídá 1,6 násobku maximální dávky etiket, spinosad způsobilo zvracení v přibližně polovina koček a deprese, přecházel / lapal po dechu a silný průjem ve vzácných případech.

V dávkách 75 až 100 mg / kg tělesné hmotnosti na den po dobu 5 dnů, daných v měsíčních intervalech po dobu šesti měsíců, nejčastěji pozorovaným klinickým příznakem bylo zvracení. Kromě toho, snížení příjmu potravy byla pozorována u žen, ale nebylo pozorováno významné snížení jejich tělesné hmotnosti. Fosfolipidóza (vakuolizace buněk jater, nadledvinek a plic), také došlo. Také poznamenal, byly rozptylovat hepatocelulární hypertrofii u mužů a žen, a toto zjištění koreluje s vyššími sdružená znamenají hmotnost jater. Nicméně tam byl v klinických pozorování a klinických parametrů chemie, která je uvedena žádné ztrátě funkcí orgánů žádné důkazy.

4.11 Ochranná lhůta

Nedá se použít.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: jiná ektoparaziticidy pro systémovou aplikaci.
ATCvet kód: QP53BX03.

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Spinosad obsahuje Spinosyn A a spinosyn D Insekticidní účinnost spinosadu je charakterizována nervové excitace vedoucí k svalové kontrakce a třes, vyčerpanost, ochromení a rychlé smrti blechy . Tyto účinky jsou způsobeny především aktivací nikotinových acetylcholinových receptorů (nAChR). Spinosad má tedy odlišný způsob působení na jiné bleší kontroly nebo hmyzu produkty kontroly. Že nereaguje s známých vazebných míst jiných nikotinových nebo GABAergních insekticidy, jako je neonicotinides (imidacloprid nebo nitenpyram), fiproles (fipronil), milbemyciny, avermektinů (např selamektinu) nebo cyklodieny, ale díky nové insekticidní mechanismu.

Produkt začne zabíjet blechy 30 minut po podání; 100% blech jsou mrtví / umírající během 4 hodin po ošetření u psů a koček do 24 hodin.

Insekticidní účinnost proti novým zamoření přetrvává až po dobu 4 týdnů.

5.2 Farmakokinetické údaje

Přibližně 90% spinosadu se skládá z spinosyny A a D. Z toho 90%, poměr spinosyn A na A + D je 0,85-li počítáno jako spinosyn A / spinosyn A + D. Konzistence tohoto obrázku ve farmakokinetických a jiných studiích naznačuje srovnatelnost v absorpce, metabolismu a vylučování dvou hlavních spinosynů.

U psů, spinosyny A a D se rychle absorbuje a extenzivně distribuován po orálním podání. Biologická dostupnost Bylo prokázáno, že přibližně 70%. Střední hodnota Tmax pro spinosyny A a D v rozmezí od 2-4 hodiny a průměrný poločas vylučování v rozmezí od 127,5 do 162,6 hodin a 101,3 až 131,9 hodin, resp. Hodnoty AUC a Cmax byly vyšší u krmených než hladovým psům a zvýšil přibližně lineárně se zvyšující se dávkou a ceny v průběhu zamýšlené rozmezí terapeutických dávek. Z tohoto důvodu se doporučuje k léčbě psů s jídlem, protože to maximalizuje příležitost pro blechy spolknout smrtelná množství spinosadu. Primární biliární, fekální a metabolity v moči u potkana a psa byly identifikovány jako demethylovaný spinosynů, glutathion konjugáty mateřské sloučeniny a Ndemethylated spinosyny A a D. Vylučování je především žlučí a stolicí, a také v menší míře v moči. Fekální exkrece tvořila drtivou většinu metabolitů u psů. U kojících fen, spinosad se vylučuje do kolostra / mléka.

U koček, spinosyny A a D jsou stejně rychle absorbuje a extenzivně distribuován po orálním podání. Vazba na plazmatické bílkoviny je vysoká (~ 99%). Biologická Bylo prokázáno, že přibližně 100%, přičemž maximální koncentrace v plazmě dosažené cca 4 do 12 hodin po ošetření, a s poločasem spinosynové A a D spinosynové v rozmezí od 5 dnů a 20 dnů u koček, kterým byl podáván na 50-100 mg spinosad / kg tělesné hmotnosti. Hodnoty AUC a Cmax byly vyšší u krmených než na lačno koček. Z tohoto důvodu se doporučuje pro léčbu koček s jídlem, protože to maximalizuje příležitost pro blechy spolknout smrtelná množství spinosadu. U dospělých koček, AUC zvýšila více než 3 po sobě jdoucích měsíců dávkování 75 mg spinosad / kg živé hmotnosti, po kterém bylo dosaženo ustáleného stavu; Nicméně, žádný klinický význam došlo v důsledku toho.

Primární stolice a moči metabolity v obou potkanů ​​a kočky byly identifikovány jako glutathion konjugáty mateřských sloučenin a N-demethylovaný spinosyny A a D. Vylučování je především trusem, a také v menší míře v moči. Fekální exkrece tvořila drtivou většinu metabolitů u koček.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

mikrokrystalická celulóza
Umělé aroma hovězího masa
hydroxypropylcelulóza
Koloidní křemík, bezvodý
sodná sůl kroskarmelosy
stearát hořečnatý

6.2 Inkompatibility

Nedá se použít.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte blistr v krabičce.

87.60
Objednejte mezi 0h 13m 7s (do 12:00)
A obdržíte svou objednávku
v úterý 27 srpna
LETECKÁ PŘEPRAVA

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, také kupují: