Vétoquinol
Cimalgex cimicoxib 8 mg pro psy 144 žvýkacích tablet

Léčba bolesti a zánětu spojeného s osteoartritidou a řízení perioperační bolesti v důsledku ortopedické chirurgii nebo měkkých tkání u psů

Vyžadován předpis* (platí výjimka)

Důležité informace!  ()

Následující text byl automaticky přeložen službou Google Translate. Uvedené informace nemusí být zcela srozumitelné a text může obsahovat chyby a nedůvěryhodné informace.
Náš redakční tým v současné době převádí všechna data do vašeho jazyka. Veškerý obsah a informace o výrobcích budou brzy k dispozici ve vašem jazyce.
Děkujeme Vám za trpělivost a pochopení.

Cimalgex 8 mg žvýkací tablety pro psy

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje:

Léčivá látka:
Cimalgex 8 mg cimicoxib 8 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Žvýkacích tablet.
Podlouhlé, bílé až světle hnědé, žvýkací tablety s rýhou na obou stranách. Tablety mohou být rozděleny na dvě stejné poloviny.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Psi

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Pro léčbu bolesti a zánětu spojeného s osteoartritidou a řízení perioperační bolesti způsobené ortopedickou chirurgii nebo měkkých tkání, u psů.

4.3 Kontraindikace

Nepoužívejte u psů mladších než 10 týdnů věku.
Nepoužívat u psů trpících gastrointestinálními poruchami nebo onemocněním s krvácením.
Nepoužívat současně s kortikosteroidy nebo jinými nesteroidními protizánětlivými léky (NSAID).
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na cimicoxib nebo na kteroukoli z pomocných látek. Nepoužívat u chovných, březích a kojících zvířat.

4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Žádný.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vzhledem k tomu, bezpečnost léčivého přípravku nebyla dostatečně prokázána u mladých zvířat, pečlivé sledování se doporučuje při léčbě mladých psů mladších 6 měsíců.
Použití u zvířat s narušenou funkcí srdce, ledvin nebo jater, může zahrnovat další riziko. Pokud by takové použití nelze vyhnout, tato zvířata vyžadují pečlivé veterinárním dohledem.

Vyhnout se použití tohoto výrobku v jakýchkoli zvířat, která jsou dehydratovaný, hypovolemický nebo hypotenzní, protože může zvýšit riziko renální toxicity.

Použijte tento veterinární léčivý přípravek pod přísným veterinárním dohledem, kde existuje riziko gastrointestinální ulcerace nebo pokud u nich byla dříve zjištěna nesnášenlivost k NSAID.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Cimicoxib může způsobit kožní přecitlivělost. Po použití si umyjte ruce.
V případě náhodného pozření, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
Lidé se známou přecitlivělostí na cimicoxib by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Velmi často byly zaznamenány mírné a přechodné gastrointestinální poruchy (zvracení a / nebo průjem).

Ve vzácných případech byly zaznamenány závažné gastrointestinální poruchy, jako je krvácení a tvorbou vředů. Další nežádoucí účinky, včetně anorexie nebo letargie mohou být také pozorovány ve vzácných případech.

Ve velmi vzácných případech byly zaznamenány nárůsty ledvinových biochemických parametrů. Jako u všech NSAID dlouhodobé léčby funkce ledvin by měla být sledována.

Pokud některý pozorován nepříznivý účinek přetrvává i po ukončení léčby, poradit se s veterinárním lékařem.

Pokud se vyskytnou nežádoucí účinky, jako je přetrvávající zvracení, opakované diarea, skrytá krev, náhlý úbytek váhy, nechutenství, letargie nebo zhoršení funkce ledvin nebo jater biochemických parametrů, použití přípravku by měla být přerušena a vhodné monitorování a / nebo léčba by měla být zavedena místo.

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívat u chovných, březích a kojících fen. I když jsou k dispozici u psů žádné údaje, studie na laboratorních zvířatech prokázaly vliv na jejich plodnost a vývoj plodu.

4.8 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Cimalgex by neměl být podáván v kombinaci s kortikosteroidy nebo jinými NSAID. Předchozí léčba jinými protizánětlivými látkami může navodit další nebo zesílené nežádoucí účinky, proto je nutno období bez léčby těmito léčivy před zahájením léčby Cimalgex . Doba bez léčby by mělo brát v úvahu farmakokinetické vlastnosti veterinárního léčivého přípravku použitého dříve.

4.9 Podávané množství a způsob podání

Perorální podání.

Cimalgex tablety lze podávat s jídlem nebo bez něj. Tablety jsou ochucené a studie (u zdravých psů plemene Beagle) ukazují, že je pravděpodobné, že je třeba přijmout dobrovolně většinou psů.

Doporučená dávka cimicoxib je 2 mg na kilogram tělesné hmotnosti jednou denně, podle níže uvedené tabulky dávkování:

3,0 - 4,0 kg: 1 tableta Cimalgex 8 mg
4,1 - 7,5 kg: 1/2 tablety Cimalgex 30 mg
7,6 - 15,0 kg: 1 tableta Cimalgex 30 mg
15,1 - 20,0 kg: 1/2 tablety Cimalgex 80 mg
20.1 - 40,0 kg: 1 tableta Cimalgex 80 mg
40.1 - 60.0 kg: 1 + 1/2 tableta Cimalgex 80 mg
> 60.1 kg: 2 tablety Cimalgex 80 mg

Trvání léčby:
Řízení perioperační bolesti v důsledku ortopedických operacích nebo měkkých tkání: jedna dávka 2 hodiny před chirurgickým zákrokem, následovaná 3 až 7 dnech léčby, na základě úsudku ošetřujícího veterinárního lékaře.
Úleva od bolesti a zánětu spojených s osteoartritidou: 6 měsíců. Pro dlouhodobější léčbě, pravidelné sledování by mělo být provedeno veterinárním lékařem.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Při předávkování studii, kde 3 krát (08.05.-8.11. mg / kg tělesné hmotnosti) a 5 krát (9,7 až 19,5 mg / kg tělesné hmotnosti), je doporučená dávka byla podávána psům po dobu 6 měsíců, je zvýšení závislost na dávce v gastrointestinálním poruchy, která ovlivnila všechny psy ve skupině s nejvyšší dávkou, byla zaznamenána.

Podobné dávky, která se změní na hematologii a počtu bílých krvinek, stejně jako ledvin integrity, byly také uvedeny.

Stejně jako u jiných NSAID může předávkování způsobit gastrointestinální, ledvinovou nebo jaterní toxicitu u přecitlivělých nebo nemocí oslabených psů.

Neexistuje žádné specifické antidotum pro tento produkt. Symptomatická a podpůrná léčba, doporučuje se skládá z podávání gastrointestinálních ochranných činidel a infúzi fyziologického roztoku.

4.11 Ochranná lhůta

Nedá se použít.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: nesteroidní protizánětlivý lék, ATCvet kód: QM01AH93

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Cimicoxib je nesteroidní protizánětlivé léčivo, které patří do skupiny Koxiby a působí prostřednictvím selektivní inhibice enzymu cyklooxygenázy 2. cyklooxygenázy enzymu (COX) je přítomen ve dvou isoforem. COX-1 je konstitutivní enzym, obvykle vyjádřená v tkáních, které syntetizují produkty odpovědné za normální fyziologické funkce (například v gastrointestinálním traktu a ledvin). COX-2 na druhou stranu, je především indukovatelná a syntetizován makrofágy a zánětlivými buňkami po stimulaci cytokinů a jiných mediátorů zánětu . COX-2 se podílí na produkci mediátorů včetně PGE2, které vyvolávají bolesti , pocení, zánět a horečku.

V zánětlivého akutní in vivo bolesti modelu, bylo zjištěno, že simulovaný efekt cimicoxib trval po dobu přibližně 10 až 14 hodin.

5.2 Farmakokinetické údaje

Po perorální aplikaci u psů při doporučeném dávkování 2 mg / kg bez jídla, cimicoxib rychle vstřebává a doba dosažení maximálních koncentrací (Tmax) je 2,25 (1,24) hodin. Maximální koncentrace (Cmax) je 0,3918 (0,09021), g / ml, plocha pod křivkou (AUC) je 1,676 (0,4735) g.hr/ml a perorální biologická dostupnost je 44,53 (10,26) procent.

Orální podávání cimicoxib s jídlem ani významný vliv na biologickou dostupnost, ale významně snížil pozorovaný Tmax.

Metabolismus cimicoxib je rozsáhlá. Hlavní metabolit, demethylovaný cimicoxib je vylučován hlavně stolicí žlučí a, v menší míře, v moči. Druhý metabolit, glukuronid konjugát demetylovaného cimicoxib, se vylučuje močí. Eliminační poločas (t1 / 2) 1,38 (0,24) hodin. Vstřebání enzymy nebyly plně vyšetřeny a pomalejší metabolismus (až čtyř-násobné zvýšení expozice) byl zaznamenán u některých jedinců.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

monohydrát laktózy
povidon K25
krospovidon
laurylsulfát sodný
makrogol 400
Stearylfumarát sodný
Vepřová játra prášek

6.2 Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky

Veškeré zbývající polovina tablety je třeba zlikvidovat po 2 dnech skladování v puchýře. Veškeré zbývající polovina tablety je třeba zlikvidovat po 90 dnech skladování v láhvi.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

157.60
Objednejte mezi 23h 47m 59s (do 12:00)
A obdržíte svou objednávku
v středa 18 prosince
LETECKÁ PŘEPRAVA

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, také kupují: